Social Inclusion for Older Persons and Human Rights Law. The Potential for Universal and European Instruments

okładka
Opublikowane
10 stycznia 2024
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: POBIERZ ZA DARMO

POBIERZ ZA DARMO
ISBN-13 (15)
978-83-226-4386-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4429-4

Streszczenie

Globalne starzenie się stanowi wyzwanie dla międzynarodowego prawa praw człowieka, gdyż osoby starsze napotykają na szereg barier społecznych, ekonomicznych i politycznych, które skutecznie wykluczają je z głównego nurtu społeczeństwa. Niniejsza monografia proponuje zatem model poprawy krajowych polityk dotyczących starzenia poprzez instrumenty prawa międzynarodowego w celu odejścia od paradygmatu postrzegania osób starszych jako wyłącznie biernych beneficjentów pomocy medycznej lub społecznej. Autorka wskazuje na konieczność poprawy widoczności osób starszych na forum międzynarodowym, promuje ideę traktatu chroniącego ich prawa i identyfikuje obszary, w których państwa i podmioty niepaństwowe mogą pozytywnie wpływać na ich włączenie społeczne na szczeblu krajowym.

The monograph has been prepared in the framework of Project no 2018/31/B/HS5/00435 (OPUS 16) – “Social and digital inclusion of older people as a special task for NGOs. A perspective of international human rights law” – financed by the National Science Centre, Poland.

Biogram autora

Barbara Mikołajczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka. Jest autorką książek i artykułów poświęconych prawom człowieka różnych kategorii osób szczególnie podatnych na łamanie ich praw człowieka, takich jak pracownicy migrujący, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, dzieci, kobiety, mniejszości etniczne, mniejszości seksualne i osoby starsze. [22.12.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.