O wydawnictwie

Uczelniana oficyna wydawnicza powstała w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego. Dnia 1 września 1975 roku Dział Wydawniczy przekształcono w Wydawnictwo, nadając mu strukturę typową dla tego typu jednostek. Publikacje uniwersyteckie charakteryzuje różnorodność tematyczna wynikająca z wielości dyscyplin naukowych uprawianych w naszej wszechnicy. Znajduje to odbicie w aktualnie wydawanych seriach.

Publikowane prace zbiorowe zawierają rezultaty badań nad określonym problemem bądź na ich treść składają się rozprawy naukowe podporządkowane danej dyscyplinie. Wydajemy liczne wydawnictwa ciągłe i czasopisma, których część znajduje się na punktowanej liście MNiSW. Sporą część publikacji Uniwersytetu Śląskiego stanowią opracowania monograficzne, będące często wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz dysertacjami samodzielnych pracowników naukowych. Odrębną dziedziną działalności edytorskiej są pomoce dydaktyczne dla studentów, w tym słuchaczy studiów zaocznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydaje rocznie średnio 150 tytułów o łącznej objętości 2 700 arkuszy wydawniczych.

Pracami wydawnictwa kierują: dyrektor mgr Beata Klyta, z-ca dyrektora ds. Procesu Wydawniczego i Digitalizacji mgr Olga Nowak.

Wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (marzec 1998 r.) poświęcone w całości prezentacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Cele i misja

Misją Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego jest rozpowszechnianie osiągnięć naukowych powstałych na naszym Uniwersytecie lub we współpracy z nim na gruncie krajowym i światowym zachowując wysokie standardy etyczne oraz edytorskie, czyli opracowania redakcyjnego i technicznego publikacji.

Wykorzystując nowoczesne technologie, już od 2014 roku szeroko dystrybuujemy książki, podręczniki, czasopisma naszego wydawnictwa zarówno w wersji elektronicznej, jak i pozostawiając tradycyjną formę drukowaną, którą preferują czytelnicy przywiązani do papieru. Pozwala to na szeroką, światową dystrybucję metadanych o publikacjach oraz promocję samych publikacji w gronie najważniejszej dla nas grupy docelowej - badaczy naukowych. Dzięki współpracy z dystrybutorami treści elektronicznych (m.in. Azymut, Helion, CEEOL) nasze publikacje znajdują się w katalogach bibliotecznych na całym świecie. Mogą także zostać zakupione przez każdą zainteresowaną treścią osobę. Udostępnianie streszczeń i słów kluczowych w językach kongresowych pozwala na zainteresowanie treścią publikacji także zagranicznych badaczy.

Sprzyjamy idei Otwartego Dostępu – dlatego ściśle współpracujemy z uniwersyteckim repozytorium RE-BUŚ, systematycznie przekazując wykonywane przez nas publikacje po upływie okresu karencji do dalszej dystrybucji w sieci bez żadnych barier finansowych, bez opłat i barier technicznych na licencji Creative Commons. Także przekazujemy nasze publikacji do ŚBC – Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Aktualnie transformujemy naszą platformę czasopism (www.journals.us.edu.pl - powstałą w 2015 roku) do najnowszego systemu OJS w wersji 3.1., jednocześnie zmieniając przy tym kroku technologicznym politykę wydawniczą naszych czasopism na sprzyjającą pełnej otwartej postaci bez embarga czasowego.

Od marca 2018 roku jesteśmy członkiem PILA (The Publishers International Linking Association, Inc.), które jako organizacja non-profit wspiera wraz z Crossref system DOI. Dzięki temu mamy prawo do nadawania naszym publikacjom cyfrowych identyfikatorów (numerów DOI) oraz raportujemy w systemie metadane z nimi związane.

Jako realizator logistyczny wspomagamy od strony formalno-administracyjnej proces publikacji artykułów lub monografii w renomowanych wydawnictwach i czasopismach zewnętrznych.

Wszystkie te działania celowe wspierają naszą główną misję – popularyzację dokonań naukowych sygnowanych znakiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.