Pieczęcie – typariusz i odcisk. Kulturowe i prawne odniesienia

okładka
Zapowiedzi
29 lutego 2024
Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4293-1

Streszczenie

Prezentowana pozycja porusza kwestie związane z typariuszami jako źródłami znacznie rzadziej analizowanymi w przeciwieństwie do odcisków. Należy podkreślić, że jako jedna z pierwszych podejmuje także tematykę dotyczącą pieczęci w szerokim kontekście kulturowym. Autorzy artykułów zwracają uwagę na wszechstronne oddziaływanie pieczęci na tej płaszczyźnie aż po współczesność, również w zakresie kultury masowej. Ponadto poruszany w publikowanej książce aspekt prawny, mimo że należy do tradycyjnego formularza badawczego, uwypukla obszary wciąż zaniedbane w badaniach.

 

Biogramy autorów

Tomasz Kałuski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD 2007–2008, 2016) oraz Instytutu Herdera w Marburgu (2010), kierownik grantu Miniatura NCN (2017–2018), profesor wizytujący w Uniwersytecie w Hradec Králové (2021), promotor pomocniczy doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Zainteresowania badawcze: nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem sfragistyki i heraldyki, oraz historia Śląska (przede wszystkim dzieje księstwa głogowskiego). Obecnie prowadzi badania nad pieczęciami i herbami cystersów na Śląsku od średniowiecza do początku XIX w. [29.02.2024]

Marcin Hlebionek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab., prof. UMK, zatrudniony w Katedrze Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu nauk pomocniczych historii i archiwistyki, głównie sfragistyki, oraz historii średniowiecznej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ziem nadnoteckich. Autor Katalogu pieczęci przy dokumentach samoistnych z zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (Warszwa 2012), redaktor kolejnych zeszytów Katalogu pieczęci z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu (zeszyt I: Toruń 2020; zeszyt II: Toruń 2022) oraz polskiej wersji Międzynarodowego Słownika Sfragistycznego (Vocabularium Internationale Sigillographicum, Bratislava 2016). Współredaktor serii wydawniczej Wokół Fenomenu Kulturowego (tom 1: Czterej Pancerni i pies. Wokół fenomenu kulturowego, Toruń 2022). [29.02.2024]

Piotr Pokora - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab., prof. UAM, pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich. Pod jego pieczą znajduje się zgromadzony tam zbiór inkunabułów i starych druków. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętych naukach pomocniczych historii, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii historycznej, sfragistyki i heraldyki, historii późnego średniowiecza oraz badań proweniencyjnych. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych i trzech książek. W latach 2012–2023 kierował zespołem inwentaryzującym i badającym dawną Bibliotekę Katedralną w Gnieźnie w ramach dwóch projektów grantowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW: „Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie” oraz „Inwentaryzacja zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie: starodruki z Kolekcji Seminaryjnej Biblioteki Katedralnej i nowo odnalezione dokumenty papierowe konsystorza gnieźnieńskiego z XV i pocz. XVI w.”. Obecnie kieruje zespołem grantowym realizującym projekt: „Inwentaryzacja kolekcji Stanisława Latanowicza (1886–1935) przechowywanej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu” w ramach programu Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MEiN. Był promotorem dwóch doktoratów, aktualnie jest też opiekunem naukowym czterech doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. W roku akademickim 2019–2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM. [29.02.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.