Polsko-słoweński dialog międzykulturowy. Slovensko-poljski medkulturni dialog

okładka
Opublikowane
9 stycznia 2024

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4353-2

Streszczenie

W tomie poruszono ważne zagadnienia polsko-słoweńskiego dialogu międzykulturowego, zwracając uwagę na jego wielotorowość. Prezentowane teksty, zgromadzone w pięciu częściach, z których każda dotyczy innego typu relacji, często pogłębiają i uzupełniają dotychczasową refleksję na ten temat, niektóre odkrywają nieznane jeszcze obszary polsko-słoweńskiego dialogu. W pierwszej części znalazły się teksty omawiające polsko-słoweńskie kontakty bezpośrednie, doświadczenia stanowiące rys biograficzny i związane z różnego rodzaju wędrówką. Autorzy artykułów zebranych w drugiej części przedstawiają związki intertekstualne w sferze tematów i struktur literackich między pisarzami polskimi i słoweńskimi. Problematyka artykułów zamieszczonych w trzeciej części obejmuje tłumaczenia literackie, które stanowią ważny przejaw polsko-słoweńskiego i słoweńsko-polskiego dialogu międzykulturowego, są wyrazem potrzeby zbliżania się obu kultur oraz przekładania ich przez medium literatury. Dialog międzykulturowy na poziomie struktur językowych, treściowych i wyrażeniowych jest tematem przewodnim artykułów zebranych w czwartej części tomu. Teksty w ostatniej części koncentrują się na zagadnieniach edukacji, promocji języka i kultury obu krajów, współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego, a także na wybranych aspektach polityki językowej w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce i Słowenii. Tom Polsko-słoweński dialog międzykulturowy jest pokłosiem pierwszej w Polsce i na świecie wyłącznie słowenistycznej konferencji naukowej poświęconej kontaktom kulturalnym pomiędzy Polską i Słowenią.

Publikacja została dofinansowana przez Centrum Języka Słoweńskiego jako Drugiego i Obcego, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie.

PATRONAT HONOROWY

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie 

Republika Slovenija Veleposlaništvo Varšava                                                   

Biogramy autorów

Monika Gawlak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr, literaturoznawczyni, słowenistka, zatrudniona w Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół zagadnień recepcji i kulturowych uwarunkowań przekładu oraz socjologii literatury (również tłumaczonej). Bada dwudziestowieczną literaturę słoweńską oraz jej polskie przekłady. Jest autorką monografii Świat poetycki Gregora Strnišy (2012), a także artykułów z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Współredagowała tom Komunikacja międzykulturowa. Przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury (2016); była redaktorem tematycznym tomu Parateksty w odbiorze przekładu („Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017, t. 8, cz. 1). Tłumaczy z języka słoweńskiego teksty literackie i naukowe. [15.09.2023]

Nikolaj Jež

Prof. nadzw. em. literatury polskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską XX wieku oraz polsko-słoweńskie stosunki kulturalne w XIX i XX wieku. Autor m.in. prac: Čopovi galicijski dopisniki (wspólnie z R. Štefan, 1989), Razvojna dinamika slovensko-poljskih literarnih stikov (1995). Przekłada polską prozę i poezję XX wieku (m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewskiego). [15.09.2023]

Leszek Małczak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab., literaturoznawca i przekładoznawca, kroatysta i slawista, redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, redaktor serii wydawniczej „Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich”, badacz literatur południowosłowiańskich. Zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Od 2015 roku redaguje portal croatica.us.edu.pl. [15.09.2023]

Tina Jugović - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ukończyła studia słowenistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie. Od 2011 roku pracuje jako lektorka języka słoweńskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na kierunku filologia słowiańska prowadzi zajęcia językowe i inne słowenistyczne przedmioty, organizuje liczne wydarzenia popularyzujące słoweński język i słoweńską kulturę w Polsce. Współautorka materiałów glottodydaktycznych pomocnych w nauczaniu języka słoweńskiego jako obcego (np. Slovenščina po korakih; Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju). Autorka artykułów z zakresu glottodydaktyki, również w perspektywie interkulturowej (np. Izobraževanje učiteljev slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini – danes in jutri; Pri sosedih za mizo: brezekvivalentna leksika in njene leksikografske rešitve v slovensko-hrvaškem in slovensko-srbskem slovarju). [15.09.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.