Przestrzeń społeczno-kulturowa złożonego układu osadniczego

okładka
Opublikowane
26 stycznia 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4384-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4383-9

Streszczenie

Konurbacja katowicka formowała się od końca XVIII wieku na pograniczu dwóch państw – Polski i Niemiec. W tym sensie był to obszar ich peryferii. Trwałe i dynamiczne interakcje między różnymi grupami narodowo-etnicznymi powodowały przenikanie się kultur. Od połowy XX wieku ten złożony układ osadniczy stanowił już centrum rozwoju społeczno-gospodarczego na skalę ponadregionalną. W wyniku różnokierunkowych migracji zachodzących pod wpływem intensywnej industrializacji kształtowały się relacje społeczne między migrantami a ludnością miejscową (autochtoniczną), jak i między samymi imigrantami. Celem niniejszej książki jest analiza dawnej wielokulturowości wybranych miast konurbacji katowickiej na tle metodologiczno-terminologicznym oraz wskazanie, w jakim zakresie owa cecha może stanowić atut we współczesnych przemianach społeczno-gospodarczych obszaru. Czasowe i przestrzenne nakładanie się różnego pochodzenia powiązań i relacji społeczno-kulturowych skłania autora do sformułowania pojęć: genotypu kultury oraz pierwotnego i wtórnego genotypu kultury, a także do egzemplifikacji kształtowania genotypów kulturowych w konurbacji katowickiej.

Patronat

Biblioteka Śląska

Biogram autora

Jerzy Runge - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Autor około 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu książek autorskich lub współautorskich. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół funkcjonalno-przestrzennych oraz demograficzno-społecznych przeobrażeń złożonych układów osadniczych, ich genezy, transformacji oraz różnic w tym zakresie w porównaniu z aglomeracjami monocentrycznymi. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddziału PAN w Katowicach. [22.01.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.