Świat awifauny VI w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego: wróbel

okładka
Opublikowane
16 kwietnia 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4296-2

Streszczenie

Celem monografii jest zwrócenie uwagi na aspekty translatologiczne dotyczące czeskiej i polskiej terminologii w przekładach biblijnych, przede wszystkim z zakresu kategorii pojęciowej ptactwa (wróbla). Opisane zostaną dwie istotne kwestie translatologiczne, polegające na tym: „czy”, a przede wszystkim „jak” tłumacz zmienia, modyfikuje, adaptuje lub wzbogaca język przekładu. Konfrontatywno-porównawcza analiza, koncentrująca się w przeważającej części wokół ornitofauny, pozwoli ustalić, w jaki sposób tłumacz lub zespół tłumaczy tekstów Pisma Świętego różnorodnie stosują szeroką gamę awifaunistycznej terminologii w badanych przez autora 24 wersetach biblijnych, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.

Patronat honorowy

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Biogram autora

Lubomír Hampl - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. prof. UŚ., bohemista i polonista, językoznawca. Pracuje w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowania: frazeologia, językowy obraz świata, stereotypy narodowościowe (meta-, auto- i heretostereotypy), język religijny, sytuacja współczesnego języka czeskiego i polskiego. Prowadzi badania kontrastywno-kognitywne poświęcone problemom translacji, interferencjom językowym i jednostkom leksykalnym języka czeskiego i polskiego, a także zagadnieniom różnicowania językowego obrazu świata z uwzględnieniem cech semantycznych i konceptualnych języka ojczystego. Ostatnio wydane prace zwarte (monografie): Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. Konceptualizacja – obraz – odzwierciedlenie (Bielsko-Biała 2012); Świat awifauny w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Sowy i jaskółki (Bielsko-Biała 2013); Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Ptactwo czyste i nieczyste (Bielsko-Biała 2014); Świat awifauny III w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Rodzina krukowatych – kawka, wrona, kruk, gawron i sójka (Bielsko-Biała 2016); Świat awifauny IV w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Bocian, ibis i pelikan (Bielsko-Biała 2018); Świat awifauny V w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Żuraw i struś (Katowice 2020). [15.09.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.