Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy)

okładka
Opublikowane
8 września 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4379-2

Streszczenie

Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy) jest dostępny bezpłatnie na stronach Wydawnictwa UŚ. Publikacja ma pomóc tym, którzy chcą posługiwać się feminatywami i osobatywami (wobec osób niewskazujących na płeć), a nie zawsze wiedzą, które wybrać lub jak je tworzyć, i tym, którzy są takim formom przeciwni, ale może zechcą się z nimi zapoznać.

Dlaczego „narzędziownik”? Bo ma stanowić poręczne narzędzie dla użytkowników polszczyzny.

Recenzentka, prof. M. Gębka-Wolak z UMK napisała: „publikacja ma charakter doradczy, a nie nakazowy. To w gestii użytkowników języka […] leży wybór środków językowych nazywających stanowiska, funkcje i zawody”.

Na pytanie bowiem: „Czy trzeba używać nazw żeńskich, czyli feminatywów?”, autorki i autorzy narzędziownika odpowiadają NIE. Na kolejne: „Czy można używać nazw żeńskich, czyli feminatywów?” – już zdecydowanie TAK. Decyzja w tej sprawie zależy od preferencji osoby pełniącej daną funkcję, zajmującej stanowisko, posiadającej tytuł, stopień, wykonującej jakąś czynność czy zawód oraz preferencji kogoś, kto mówi o takiej osobie. Tylko taka postawa pozwala na poszanowanie różnorodności oraz potrzeby swobodnego i wolnego od nacisku jej wyrażania.

Biogramy autorów

Ewa Biłas-Pleszak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesorka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyrektorka kilku kierunków studiów: komunikacja promocyjna i kryzysowa, komunikacja cyfrowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie. Jej naukowe poszukiwania dotyczą zagadnień związanych z intersemiotycznością i interdyscyplinarnością, dlatego bada związki pomiędzy językiem naturalnym a innymi systemami znakowymi, zwłaszcza muzyką. Ich owocem jest m.in. książka Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych. Interesuje się autoprezentacją, wystąpieniami publicznymi, retoryką i erystyką, językowymi uwarunkowaniami negocjacji, czyli komunikacją we wszystkich odsłonach: werbalną, niewerbalną, interpersonalną, medialną, międzykulturową, retoryczną. [6.09.2023]

Marcin Maciołek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sekretarz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływu techniki na rozwój języka, historii i gramatyki historycznej języka polskiego oraz glottodydaktyki polonistycznej. [6.09.2023]

Katarzyna Sujkowska-Sobisz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Językoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych, profesorka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której zainteresowania związane są przede wszystkim z różnymi przejawami komunikacji społecznej, zarówno w odsłonie „analogowej” jak i cyfrowej. Wśród jej doświadczeń znaleźć można organizację międzynarodowych konferencji naukowych oraz koordynację projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” realizowany w ramach programu POWER (NCBiR), czy „E-learning prospects for humanities” realizowany przy współpracy z uczelniami z Cypru, Malty, Litwy, Włoch, Czech i Słowacji w ramach programu Szkolnictwo Wyższe. Partnerstwa strategiczne (ERASMUS+). Prezeska Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE. Zaangażowana społeczniczka. [6.09.2023]

Jaśmina Śmiech - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych, adiunktka w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka  filologii  rosyjskiej.  Jej  zainteresowania  naukowe  to  komunikowanie,  aksjolingwistyka  oraz  pragmatyczno-kulturowe aspekty znaczenia także w ujęciu kontrastywnym. [6.09.2023]

Jolanta Tambor - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Zainteresowania: fonetyka i fonologia języka polskiego na tle fonologii innych języków w kontekście glottodydaktycznym; system języka polskiego – fleksja i słowotwórstwo; język polski na tle języków świata, języki mniejszościowe i regionalne oraz dialekty – w szczególności status dialektu śląskiego; glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie gramatyki, aspekty kulturowe nauczania. [6.09.2023]

Kinga Wąsińska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor, językoznawczyni, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkini zespołu badawczego „Pragmalingwistyka historyczna”, który koncentruje się na tworzeniu przy wsparciu konsorcjum CLARIN-PL korpusu polskich tekstów dramatycznych z lat 1772–1939. Korpus ma służyć do badań pragmalingwistycznych skoncentrowanych na poszukiwaniu wyznaczników potoczności w tzw. dialogach konstruowanych. [6.09.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.