Retos contemporáneos de la enseñanza de ELE en Europa: tendencias y perspectivas generales

okładka
Opublikowane
5 lutego 2024
ISSN druku
2720-1112

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4387-7

Streszczenie

W niniejszej publikacji, kierowanej zarówno do naukowców, jak i do praktyków, czyli obecnych i przyszłych nauczycieli,  znajdziemy omówienie  różnych metod i narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu języka hiszpańskiego. W ten sposób czytelnik może poszerzyć swoją wiedzę na temat dydaktyki, nabrać nowej perspektywy oraz rozbudować swój warsztat pracy nauczyciela.

Warto dodać, że tematy podjęte przez Autorów, nie ograniczają się do specyfiki nauczania Polaków, dlatego niniejsza monografia, może mieć zastosowanie w każdym kraju, w którym naucza się języka hiszpańskiego jako obcego.

En esta publicación, dirigida tanto a científicos como a profesionales, es decir, profesores actuales y futuros, encontraremos una discusión sobre varios métodos y herramientas utilizados en la enseñanza del español. De esta manera, el lector puede ampliar sus conocimientos sobre didáctica, adquirir una nueva perspectiva y ampliar sus habilidades didácticas.

Vale la pena agregar que los temas abordados por los autores no se limitan a las especificidades de la enseñanza del polaco, por lo que esta monografía puede utilizarse en cualquier país donde se enseñe español como lengua extranjera.

Biogramy autorów

Cecylia Tatoj - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska. Od początku związana z językiem hiszpańskim na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe podzielić można na dwa nurty: porównywanie różnych pól semantycznych języka hiszpańskiego i polskiego na bazie gramatyki kognitywnej oraz glottodydaktyka ze szczególnym uwzględnieniem roli kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka hiszpańskiego Polaków. Jest współredaktorką siedmiu monografii wydanych w Polsce i w Hiszpanii, autorką ponad 20 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, materiałów dla nauczycieli, a także raportu na temat nauczania języka hiszpańskiego w sekcjach dwujęzycznych w Polsce. Zorganizowała pięć międzynarodowych konferencji. Wraz z Instytutem Cervantesa w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim regularnie organizuje warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Jest rzeczoznawcą merytoryczno-dydaktycznym podręczników przeznaczonych do nauki języka hiszpańskiego na wszystkich etapach edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów. [9.01.2024]

Raúl Fernández Jódar - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania koncentrują się na lingwistyce kontrastywnej i lingwistyce stosowanej w nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego. Jest jednym z autorów pierwszej hiszpańsko-polskiej gramatyki kontrastywnej pod redakcją prof. Wiaczesława Nowikowa. Opublikował również dwa podręczniki gramatyki języka hiszpańskiego jako języka obcego oraz liczne artykuły naukowe. [9.01.2024]

Rafael Sergio Balches Arenas - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Starszy wykładowca w Zakładzie Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator ścieżki pedagogicznej na kierunku filologia hiszpańska. W latach 2001–2002 koordynator Kursu Mediacji Interkulturowej oraz w latach 2003–2004, studiów eksperta uniwersyteckiego w zakresie Mediacja Interkulturowa, prowadzonych przez Uniwersytet w Almerii, wchodzących w skład europejskiego programu EQUAL. Jego badania naukowe skupiają się wokół następujących dziedzin: socjolingwistyka, językoznawstwo stosowane w dydaktyce, pragmatyka i glottodydaktyka. Jest współautorem podręcznika do nauczania języka hiszpańskiego, współredaktorem monografii dotyczącej nauczania języka hiszpańskiego w Polsce oraz autorem licznych artykułów naukowych. We współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie i polskimi ośrodkami naukowymi koordynuje oraz organizuje liczne konferencje naukowe na temat nauczania języka hiszpańskiego. [9.01.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.